برلیناله طی سال‌های اخیر هدف اول حضور کارگردانان زن ایتالیایی شده است اگرچه هنوز فاصله قابل توجهی نسبت به آمار حضور مردان در این رویداد وجود دارد.