عملیات جنگلکاری توسط متهمان و محکومین در مراجع قضایی تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس در شهرستان کلاله آغاز شد.